Home

MIFO EBH

Inventering - Information och vägledning om inventering enligt MIFO Länsstyrelsernas inventering av förorenade områden är i princip avslutad men det återstår att inventera många misstänkt förorenade områden som ännu enbart identifierats EBH-portalen utgörs av två delar. Kommunernas EBH-portal är en sida med användbart material och information om förorenade områden. Målgruppen är främst handläggare på kommunernas miljökontor men alla som arbetar med förorenade områden kan ha nytta av sidan. EBH-portalens interna samarbetsyta är bara tillgänglig för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGI och SGU Länsstyrelsens databas EBH-stödet* är en nationell databas, där förorenade områden i hela landet registreras. Här finns både områden där undersökningar visat på föroreningar och områden som är potentiellt förorenade, det vill säga där det funnits någon industriverksamhet som tillhör en bransch som man vet skulle kunna orsaka föroreningar Ange MIFO ID (6 siffror) eller fastighetsbeteckning ink. kommun i det fall utdrag ur EBH-stödet efterfrågas. Om det är andra frågor som inte berör EBH-stödet behöver du självklart inte ange MIFO ID eller fastighetsbeteckning ID-numret utnyttjas i EBH-stödet och är uteslutande av databasteknisk karaktär, branschkommentaren beskriver vad branschen omfattar för typ av verksamhet, branschklassen är den MIFO-klass där större delen av objekten inom branschen förväntas hamna (spannet kan givetvis vara stort) oc

Inventering - Välkommen till EBH-portalen! - EBH-portale

 1. Läs mer om riskklassning i Inventeringsmetodiken MIFO/Bedömningsgrunder för förorenade områden. Länsstyrelserna inventerar och prioriterar Det är huvudsakligen länsstyrelserna i respektive län som inventerar de förorenade områdena och riskklassar dem. Med hjälp av riskklassningen gör länsstyrelserna sedan en prioritering för hur områdena ska hanteras vidare
 2. Kartor över potentiellt förorenade områden. Länsstyrelserna publicerar kartor över de misstänkt eller konstaterat förorenade områden som finns registrerade i länsstyrelsernas databas EBH-stödet
 3. Metodik för inventering av förorenade områden. Innehåller bedömningsgrunder och vägledning för insamling av underlagsdata. ISBN 91-620-4918-6
 4. samtliga objekt i EBH-stödet som vid tiden för uppdateringen (objektrapportens utdrag, 2019-04-12) passerat identifierings- och inventeringsfasen. För dessa objekt finns uppgifter om primära föroreningar. Kolumnen med branschtypiska föroreningar är således de vanligas
 5. MIFO Metodik för inventering av förorenade områden, Naturvårdsverket, Rapport 4918 Sök litteratur i bibliotekets databas SGI-Line Litteraturdatabasen SGI-Line innehåller hänvisningar till cirka 80.000 titlar inom geoteknik och miljögeotekni
 6. MIFO 61 Fas 1 - Orienterande studier 67 Fas 2 - Översiktliga undersökningar - rekognosering, geokarta, provtagningsplan 77 Fas 2 - Översiktliga undersökningar - Provtagningar och fältanalyser 86 Fas 2 - Översiktliga undersökningar - analyser och tester 9
 7. Inriktningen har varit en orienterande studie, fas 1, enligt den s.k. MIFO-modellen som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918 - Metodik för inventering av Förorenade områden, Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Vägledning för insamling a

Laddar kartan.... Länsstyrelsens databas EBH-stödet är en nationell databas, där förorenade områden i hela landet registreras. Här finns både områden där undersökningar visat på föroreningar och områden som möjligen är förorenade, det vill säga där det funnits någon industriverksamhet som tillhör en bransch som man vet skulle kunna orsaka föroreningar MIFO fas 1-riskklassen blir inaktuell så snart en MIFO fas 2-riskklassning gjorts (eller sedan objektet efterbehandlats med dokumenterat gott resultat). Bedömda objekt tilldelas en av fyra riskklasser. I tabellen nedan återges hur de olika riskklassernas värde förhåller sig mellan MIFO-modellen oc

MIFO fas 2 på fastigheten Brunnen 3, Staden. BESLUT Länsstyrelsen förelägger ABC AB (organisations nr 000000-0000), nedan kallat bolaget att: • Ta fram förslag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning avseende mark, grundvatten och torv på och i anslutning til EBH-bladet Nyhetsbrev för oss som jobbar med EBH Nr 2 • 2019 Vänerns sediment ska undersökas. Under 2020 ska Vänerns sediment undersökas av länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län i samarbete med SGU. Det är MIFO-metodiken av de undersökta förorena. Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. Länsstyrelsen samordnar länets arbete med förorenade områden, bedriver tillsyn och ger stöd till kommunerna

Status på objekt i EBH-stödet Detta är en rekommendation för hantering och användning av EBH-stödets olika alternativ för status. De olika statusalternativen listas nedan med en tillhörande beskrivning av vilka istället läggs på undersökningar större än MIFO Fas 2

Välkommen till EBH-portalen! - EBH-portale

 1. De olika arbetsmomenten i MIFO fas 1 kan kort beskrivas innehålla följande delar: • Identifiering - objektet lokaliseras, registreras i EBH-stödet (nationell databas för misstänkt och förorenad
 2. MIFO-modellen är indelad i två faser där fas 1 omfattar en orienterande studie inklusive i Stockholms län för att dessa ska kunna läggas in EBH-databasen. Denna databas kommer att bli tillgänglig under 2011. Då ska kommunerna kunna lägga in data själva
 3. PM - Inventering av förorenande verksamheter MIFO FAS 1 - 171323 - 2017-10-11 5 / 8 2.5. Geologi och hydrogeologi Enligt SGU:s jordartskarta består lagerföljden av berg i dagen, sand och finsand
 4. kallade MIFO-databasen. Sedan EBH-stödet infördes har vi emellertid utestängts från informationssyste-met. Detta trots att handledningen för EBH-stödet betonar att systemets målgrupp främst är tillsyns-myndigheterna inom förorenade områden, det vil
 5. i
 6. istrativa uppgifter • Blankett B - Verksamhets-, områdes-, - Finns objektet med i EBH-stödet? - Information i kommunens arkiv - Personer vid verksamheten nya som gamla - Personer som bott länge i trakten, granna
 7. Inventeringen har varit en orienterade studie, i enlighet med den s.k. MIFO-modellens första fas, som beskrivs i Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Allt material har lagrats i Ebh-arkivet på Länsstyrelsens miljöenhet

Databas över förorenade områden - EBH-stödet - Uddevalla

Förorenade områden Länsstyrelsen Jönköpin

 1. Av dessa var endast 26 objekt inventerade och riskklassade enligt den så kallade MIFO-metodiken som utvecklats av Naturvårdsverket i samarbete med andra aktörer. Handlingsplan för förorenade områden 2016-2018. EBH-stödet, och kommunens eget kartskikt över misstänkt förorenade områden
 2. Riskbedömningen görs av Länsstyrelsen och utgår från en gemensam metodik för inventering av förorenade områden - MIFO. Länsstyrelsen riskklassar områdena utifrån föroreningsnivå, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättning samt områdets känslighet och skyddsvärde
 3. Inhämta information som kan finnas i Länsstyrelsens EBH-stöd (databas för förorenade områden) Uppgifterna som inkommit från verksamhetsutövarna samt intrycken från platsbesöket skrivs in i MIFO-blanketterna (se Bilaga 1-3, och 6 i Naturvårdsverkets rapport 4918). Riskklassning, workshop
 4. kommit igång med MIFO-inventeringar av sina egna pågående tillsynsobjekt, vilket har lett till att ett stort antal inventeringar skickades till länsstyrelsen för uppdatering av EBH-stödet mellan 2011 och 2017
 5. istreras av länsstyrelsen. Därefter kommuniceras uppgifterna i da-tabasen med berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare, vilket bidrar till ett bättr
 6. - Länsstyrelsens EBH-register (2) - Objekt identifierade i projektets tidigare skede (3) PM Inventering förorenade områden, MPU02-04-025-00-0001 Objekten har riskklassats i riskklasser från 1-4 enligt samma nomenklatur som används inom MIFO-klassificeringen av potentiellt förorenade områden
 7. Syftet med projektet är att miljökontoren har kunskap och stöd för att initiera inventering av förorenade områden enligt MIFO fas 1 på de verksamheter som kommunen har tillsyn på. Vägledningen ska medföra kompetenta handläggare, som kan motivera varför inventering ska utföras

Förorenade områden som efterbehandlats. Förorenade områden är ett hot mot människors hälsa och miljön. Förorenade områden är större eller mindre mark- eller vattenområden som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen från till exempel industrier, soptippar, gruvor eller oljedepåer EBH-stödet MIFO fas 2 undersökningar behövs för att bekräfta eller avskriva misstanke om förore-ning. Innan provtagningen genomförs ska en provtagningsplan arbetas fram som bör godkännas av tillsynsmyndigheten. Nästa steg är mer detaljerade undersökningar Enligt länsstyrelsens databas som används i efterbehandlingsarbetet, det så kallade EBH- stödet, finns det i dagsläget 263 identifierade förorenade områden i Sunne kommun varav 93 är inventerade och riskklassade enligt MIFO-metodiken

Regionalt program för förorenade områden | Länsstyrelsen

MIFO rapport 4918 10 kap. MB tillämpas på mark- och vattenområden samt byggnader och • Material från Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor, finns att ladda ner från www.ebhportalen.se - Tillsynsmyndighetsväljaren - PM om att utreda ansva Åtta MIFO-riskklassade objekt finns inom det kartlagda området (M, fig 3a och b). Tre är klassade det sk EBH (efterbehandlings)-stödet. EBH-stödet är en nationell databas som togs i drift 2010. Den ersatte och kompletterade de 21 MIFO-databaser som tidigare fanns på länsstyrelserna Eddie Persson 6 november, 2017 28 november - Utbildningsdag MIFO 1 2018-01-02T13:30:41+00:00 Aktuellt. Utbildning helt i länsstyrelsens regi. Se inbjudan. Utbildningsträff EBH MIFO 1 09:00 Kort presentation av Länsstyrelsens EBH-grupp och nya tillsynsvägledningsplan. MIFO-metodiken repeteras mycket kortfattat (från inläsningsmaterial). - Sofie Sundler, Länsstyrelsen Värmland 09:30 Ansvarsbedömningar i det inledande skedet - Sofie Hermansson, SG Indikator TEMA.6.20.2. Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen

Inventering Mifo-fas 1 Uppgifter till EBH-stödet. Projekt inom Miljösamverkan Stockholms län, 2012 1. Utskick brev med frågor 1. Administrativa uppgifter 2. Tidigare verksamheter på platsen Verksamhetstid, processer, kemikalier 3. Nuvarande verksamhe enligt MIFO fas 1. MIFO-blanketter IDnr EBH-stödet 148442, Länsstyrelsens databas över förorenade områden Golder Associates, 2001. Miljöteknisk markundersökning av 11 fastigheter i Librobäck och 1 fastighet i Fålhagen, Uppsala kommun (uppdrag 0170303) (Envipack) Librobäck 7: i EBH-stödets register över potentiellt förorenade områden på grund av att karbidslam från Tilldela deponin en riskklassning enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik. 2 OMRÅDESBESKRIVNING 2.1 LOKALISERING Två stycken större lergropar finns i Herrstorpets omnejd, en i norr samt en i söder, se figur 2-1

7:5, är inventerad och klassad till riskklass 3 enligt MIFO fas 1 (Id.nr 148761 i EBH-stödet). Riskklass 3 innebär att objektet bedöms kunna utgöra måttlig risk för människors hälsa och miljön. Föroreningar av bekämpningsmedel i marken bedömdes kunna vara måttlig - stor

Av de områden som har inventerats och riskklassats i Stockholms stad finns det 207 områden som bedöms utgöra en mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön (riskklass 1 och 2) En MIFO fas 1-inventering av fyra potentiellt förorenade områden i Jönköpings län EVELINA JALNEFUR ANDERSSON Jalnefur Andersson, E., 2013: En MIFO fas 1-inventering av fyra potentiellt förorenade områden i Jönköpings län Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), (EBH-stödet, utdrag 2019-03-01) finns ett antal objekt registrerade inom fastigheten Järva 2:16, se figur 3. Objekt märkta med ett E är ej riskklassade objekt. Det finns inget objekt med hög risk inom eller intill det undersökta området tillsynsmyndighetsväljaren på EBH-portalen.1 1.2 Metodik för inventering av förorenade områden För MIFO Fas 2 och framåt behövs erfarna miljötekniska och geotekniska experter för att bedöma stabilitet, lakning, spridnings- och exponeringsrisker 5.1 MIFO-objekt inom planprogrammet ebh) använts. Information har även erhållits från Sundbybergs stads miljökontor genom kontakt 2019-05-08. Antalet verksamhetsutövare i området är/har varit mycket stort och någon detaljerad historisk inventering har ej genomförts

 1. Enligt länsstyrelsens databas som används i efterbehandlingsarbetet, det så kallade EBH- stödet, finns det i dagsläget 263 identifierade förorenade områden i Sunne kommun varav 90 är inventerade och riskklassade enligt MIFO-metodiken
 2. MIFO-fas 1, titta på förslag till checklista inför besök samt ge tips och trix om att hitta svaren. Del 2 av MIFO-fas 1, Hur genomför jag den på bästa sätt kommer under april 2018 då vi kommer ha en heldag när vi går igenom hur man använder det insamlade materialet för at
 3. Strömstad 3:13 och Pilen 10 finns upptagen i EBH-stödet (f.d. MIFO-databasen), vilket framkommit efter kontakt med Karin Olsson på Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Båda fastigheterna har branschklassats som övrig småbåtshamn och har utifrån branschklassningen bedömts tillhöra riskklass 2
 4. Ansvar som fastighetsägare om man köpt en förorenad fastighet. I andra hand är fastighetsägaren som köper en förorenad fastighet ansvarig, men bara om fastigheten köpts efter den 31 december 1998 och om man då känt till, eller borde ha känt till, att den är förorenad
 5. 10171325 Mälarbanan, förorenad mark Bilaga 4 2013-04-29 Fastighet Kommun KM Spår-sida Gröna boken BKL Riskklass Inventeringsfas EBH-ID Läge Övrig anteckning Ängen 1 Sundbyberg 7+500 vä Nej 2, 3 1 F0183-0192 Intil
 6. Edsviken Vattensamverka
 7. Länsstyrelsen har ett register över potentiellt förorenade områden, vilket kallas EBH-stödet (tidigare Mifo registret). I det registret finns följande objekt inom eller intill aktuellt detaljplaneområde; Renova (fd renhållningsverket) och Dalqvist färgindustri, Holmen

Bilaga 1 - MIFO-blanketter.. 14 . Bilaga 2 - Kompletta fältanteckningar Länsstyrelserna har en så kallad EBH-karta där de samlar information om riskklassificerade verksamheter i Sveriges län. Figur 6 visar EBH-kartan över undersökningsområdet med dess omgivning Är klassad som riskklass 3 enligt Mifo fas 1 från 2008, baserat på tillverkning av plast- polyuretan. Inga markundersökningar finns registrerade hos Enligt utdrag ur Länsstyrelsens EBH-register har det bedrivits bilvård, bilverkstad och åkeri på fastigheten, årtal okänt. Inga markundersökningar finns registrerade hos.

Blankett B VERKSAMHETS-, OMRÅDES

PM Miljöteknisk undersökning Uppsala Kommuns Industrihus AB Miljöteknisk undersökning Librobäck 14:2 Uppsala 2018-10-16 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-000287, 2018-10-1 Undersökningsområdet finns registrerat i Länsstyrelsens EBH-stöd, dock ej riskklassat enligt MIFO, som potentiellt förorenat till följd av historisk verksamhet i form av sågverk. Enligt information i blanketten bedrevs sågverksamheten J Karlbergs sliperssåg mellan ca 1920-1940

Sölvesborg, Mörby M 2811-11 (inkl. Lst) - EBH. P 130-15 - Mark- och miljööverdomstolen. här. - Österlen - Borta Med Vinden? NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen 2014-05-15. P 8555-14 - Mark- och miljööverdomstolen. VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen. Nedladdning EBH - Huvudstudierapport Uppdrag nr G05097 Göteborg 2006-07-03, rev 2006-09-01. 1 (97) MIFO fas II varför Ale kommun sökte statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket för finan-siering av en huvudstudie. I november 2005 fick Envipro Miljöteknik uppdraget att genomföra en huvudstudie för f EBH-stödet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Handlingar från Miljöförvaltningen Historiska kartor från Stadsbyggnadskontorets databas riskklassad enligt Naturvårdsverkets (NV) MIFO-fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) och bedömts till riskklass 2 - stor risk 1930-40 talet (uppgifter från MIFO/EBH databasen). Under aktuell tidsperiod användes generellt trikloretylen som tvättkemikalie. Objektet har ingått i projektet MIFO fas 2 undersökningar av 50 kemtvättar, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland

Inventeringsfas enligt MIFO Fas 1 Bransch Bransch Se objektssammanfattning i EBH-stödet. Branschkod Anteckning för bransch Geografisk information Län (namn, kod) Stockholms län 01 Kommun (namn, kod) Danderyd 0162 Topografiska kartan Ekonomiska (gula) kartan. registrerad hos Lnsstyrelsen i EBH-stdet r listad i Tabell 1 nedan. Tv objekt har riskklassats enligt MIFO. Resterande objekt har branschriskklassats (BKL), vilket innebr att de tilldelas en riskklass utifrån bransch utan ngon objektspecifik information enligt MIFO, seFigur 5. Ett utdrag ur EBH-stödet (Efterbehandling av förorenade områden) från Länsstyrelsen har gjorts för dessa objekt. Figur 5. Objekt i EBH-stödet i form av cirklar med siffror (riskklass) eller E (endast branschklassad) MIFO fas 1 och 2 på fastigheten Spinnaren 1 i Strömstad kommun. Ny detaljplan är under framtagande och på fastigheten planeras bostäder. Fastigheten finns inte upptagen i EBH-stödet. Uppgifter har inhämtats från nuvarande och tidigare fastighetsägare, nuvarand AB Bothniakonsult Smedjegatan 1 972 33 Luleå Telefon 0920-26 40 40 Telefax 0920-26 40 50 Gällivare Kommun Huvudstudierapport Nautane

RAPPORT HISTORISK INVENTERING BOLÄNDERNA 7:1, 7:2, 7:3 MED FLERA HISTORISK INVENTERING 2020-05-20 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2019-000109, 2020-06-0 Volker Kelm, från Gislaved och Anderstorp, berättade om hur de arbetar i Gislaved med att inventera och riskklassa sina 559 EBH objekt genom att använda en tysk riskklassningsmetodik från Hessen (FB-metoden) som är betydligt mindre tidskrävande än MIFO modellen Antal riskklassade områden i Stockholms stad enligt MIFO-modellen. Rad-id Riskklass Senaste värdet (objekt) Datum; 0. 1. Mycket stor risk 48 2018. 1. 2. Stor risk 159 2018. 2. 3. Måttlig risk 251 2018. 3. 4. Liten risk 92 2018. 4. Totalt 550 2018. Datakälla: Länsstyrelsen i Stockholm, EBH-stödet. Exportera data till Excel

Video: Vägledning om att inventera förorenade områden

benämns med EBH id efterföljt av verksamhetstyp. Vid inventeringen påvisades: Stockholms läns länsstyrelses MIFO inventering. Vanliga kemtvättsvätskor under 60- och 70-talet var perkloretylen och trikloretylen samt Varnolen (tung bensin), vilka även bör beaktas Länsstyrelsens databas kallad EBH-stödet (tidigare MIFO-databasen). I Uppsala kommun finns över 1 300 identifierade objekt vara av drygt 300 är riskklassade. Ungefär hälften har klassats som stor eller mycket stor risk. 2.2. Vattenskyd EBH=Efterbehandling av förorenade områden. Hg=Kvicksilver. MIFO = Metodik för Inventering av Förorenade Områden. N/A=ingen uppgift. Ni=Nickel. PAH=Polyaromatiska kolväten. Pb=Bly

Kartor över potentiellt förorenade områden - SG

Broschyr om EBH-arbete 3. Hemsida och media • GIS-skikt, broschyren • Pressmeddelande, intervju Tillvägagångssätt för kommunicering. Kontakt med f.ä. via telefon, inkommande e-post, brev (10-15%) • Lst kommunicerade inv år 2006 (brev och MIFO-utdrag). EBH-stöd, som ersatt den tidigare MIFO-databasen. Syftet med remissen är att berörda aktörer ska kunna komma med synpunkter på omfattning och innehåll utifrån sina erfarenheter. Efter remissen kommer rapporten att kompletteras. På så sätt förbättras och kvalitetssäkras vägledningen dammar, flygplatser, vattenskydd och MIFO/EBH/SEVESO-objekt. Underlag och resultatdata är därför något olika mellan analyserna, men kärnfrågan - att uppmärksamma var, och i vilka sammanhang, insatser för klimatanpassning kan behövas - har alltid varit densamma Inom området finns ett antal verksamheter som är upptagna i Länsstyrelsens EBH-register. På kartutdrag ur EBH-registret i fig 5 nedan framgår kända verksamheter/branscher som kan föranleda Är klassad som Riskklass enligt Mifo fas 1 samt riskklass 2 enligt BKL, baserat på verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 5.3.2 MIFO-databasen och kommunicering..... 25 5.3.3 Registrering med GIS Under 2009 förväntas Länsstyrelserna att börja använda en ny databas (sk ebh-stöd) för arbetet med förorenade områden. Alla objekt i MIFO-databasen ska migrera

Metodik för inventering av förorenade områden

Plantskolan har placerats i riskklass 3 enligt MIFO-metodiken, d.v.s. måttlig risk. I utdraget från EBH-stödet anges 6 fastigheter som varit kopplade till verksamheten. Dessa fastigheter illustreras i Figur 2 nedan. Inom fastighet Lönnen 8, 21 och 20 förefaller bostadshu registrerade i länsstyrelsernas databas, det så kallade EBH-stödet (EBH för efterbehandling). Kartorna uppdateras och kompletteras löpande. Det är länsstyrelserna som sammanställt datat och man har gjort en sk MIFO-klassning (MIFO för Metodik För Inventering Av Förorenade Områden) av objekten där de fått en siffra (1-4). modellen finns data från länsstyrelsernas databas EBH-stödet (MIFO-objekt), kommunernas register över ansöknings- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (verksamhetsklass B, C och U) samt länsstyrelsernas handläggningssystem för tillsyn av miljöfarlig verksamhe 1 Ansökan om statligt bidrag till EBH-arbetet 2006.....3 1.1 Sammanfattning av sökta statsbidrag.....3 1.2 Rambidrag för Länsstyrelsens inventeringsarbete MIFO-databasen, innefattande inventering, riskklassning och registrering av förorenade områden

enligt MIFO? Finns behov av uppföljande provtagning? Ange förslag. Miljökontoret april 2020. Miljökontoret Sundvalls kommun kallade EBH -stödet. Områd ena har delats in i fyra riskklasser beroende på hur stora föroreningsriskerna bedöms vara. Ett område som finns registrerat i EBH -stödet och som har sanerats ska uppdateras på. MIFO-objekt, Potentiellt förorenad mark, Konstaterat förorenad mark. EBH-stödet är en nationell databas för potentiellt förorenade områden i Sverige. Alla uppgifter i detta uttag är det som fanns i databasen vid uttagstillfället och båd

MIFO och registrerats i EBH-stödet. I det åtgärdsprogram som antagits av Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vatten-distrikt framgår att prioritering ska göras av föroreningsskador som bidrar till att vattenförekomster inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk och kemisk status Datum/tid 28 november Hela dagen. Plats Länsstyrelsen i Värmland. Utbildning helt i länsstyrelsens regi. Se inbjudan. Utbildningsträff EBH MIFO 1 « 12 december - Möte arbetsgrupp dricksvatten (förmiddag I Figur 5 redovisas ett utdrag frn VISS 1 med objekt registrerade i lnsstyrelsens databas EBH-stdet över potentiellt frorenade omrden. · Direkt norr om aktuellt omrde ligger Tygeln 2, 2 MIFO = Metodik fr Inventering av Frorenade Omrden. Naturvrdsverket rapport 4918. UPPDRAGSNUMMER FRFATTARE GRANSKARE 10306828 Jenny Forsberg, Camilla.

Norrlin: Inventering av fiberbankar i Norrland

Inventering och riskklassning - SG

I EBH-stödet finns information om vilken typ av verksamhet som bedrivs, alt har bedrivits, berörda fastigheter, en MIFO-inventering och eventuellt rapporter och åtgärder som utförts. Informationen i EBH-stödet är offentligt, efter att en sekretessprövning. 2 3(21 Tidigare undersökningar och MIFO Trapezia AB har utfört två stycken miljötekniska undersökningar i närområdet. Ingen av omgivande fastigheterna finns beskrivna i EBH-stödet1. I tabell 1 nedan redovisas resultat från den miljötekniska undersökningen som utfördes på fastigheterna Sparven 3 - 5, Norrtälje kommun 2019-12-03 Det finns tre olika tillsynsmyndigheter för förorenade områden: länsstyrelsen, kommunen och försvarsinspektören för miljö och hälsa. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över förorenade områden som kommer från verksamheter som har varit eller är tillståndspliktiga och som varit i drift efter den 1 januari 1969 om inte kommunen har tagit över det ansvaret 6.1 Riskbedömning baserat på MIFO-klassning Inom området finns två riskobjekt identifierade i Länsstyrelsens EBH databas. Objekten benämns som verkstadsindustri, med halogenerade lösningsmedel (Yrket 3 och Yrket 4) samt tillverkning av tvätt och rengöringsmedel (Yrket 4)

Länsstyrelsernas WebbGI

Härmed översänds det underlagsmaterial, i form av utdrag ur EBH-stödet, som ligger till grund för riskklassningen enligt MIFO fas 1. En förklaring till MIFO-blanketterna bifogas. Eventuella synpunkter på inventeringsunderlaget och riskklassningen önskas in från Er senast XX enligt MIFO - sammanvägning av EBH-processen Tack! Ställ gärna frågor! Successful Ozone Applications & Industry Innovation • Piper Environmental Group Inc. founded 1993 • Ozone projects initiated in 1989 • Soil & Groundwater projects started in 199

Databas över förorenade områden - EBH-stöde

och grundvatten (EBH-stdet) med anledning av tidigare industrideponi, Barkarby-tippen. Objektet r klass 4, liten risk. I anteckningar från inventeringen (2010) str Motivering till riskklass 4 r enligt MIFO-inventering: · Endast schaktmassor ska ha deponerats Enligt EBH-stödet (Länsstyrelsens databas om förorenade områden - MIFO-objekt) har det inom fastigheten tidigare bedrivits verkstadsverksamhet genom Martin Ohlströms Smidesverkstad. Det finns knapphändig information om tidigare verksamheten och historik

MIFO metodiken - Insyn Sverig

Bortsett från MIFO fas 1-inventering av Petterssons Garveri med IDnr F1781-0179 har inga tidigare undersökningar eller utredningar kommit till kännedom. 3 Bakgrun Identifiering nya MIFO Miljö- och hälsorisk Systematiskt genomgång av övriga miljöfarliga verksamheter som inte ingick i ursprunglig inventering av Lst för att läggas till i EBH-stödet. Hög 20 MIFO fas 1, inventering Miljö- och hälsorisk Kontroll av arkiv och andra myndigheters uppgifter och vid behov platsbesök Hur används MIFO-utredningarna i tillsynen? Anna Stenmark, Länsstyrelsen Västerbotten. 11:40 B2. Riskvärdering ur två perspektiv, myndigheter och problemägare. Lars Rosén, FRIST, Strategi för prioritering av EBH i en statlig verksamhet Nicklas Löwegren Banverke MIFO fas 1 Datum 2015-06-29 Uppdragsnummer 1320014453 Utgåva/Status Leverans Teresia Kling Matilda Gard Tora Lindberg Uppdragsledare Handläggare Granskare. 1 av 23 EBH-stödet, har inhämtats. Därutöver har information även eftersökts på internet och verksamhetsutövar Riskklass 1 förorenade områden. Compare Pricing, Inventory and Datasheets for Millions of In-Stock Parts I och med riskklassningen görs en översiktlig bedömning av de risker för människors hälsa och miljön som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden. Det finns fyra olika riskklasser: riskklass 1, mycket stor risk, riskklass 2, stor risk, riskklass 3, måttlig risk.

Förorenade områden Länsstyrelsen Skån

Ansökan om statligt bidrag till EBH-arbetet år 2011 - EBH Enligt uppgifter i EBH-stödet har även intilliggande fastighet (Kinna 1) bedrivit kemtvättverksamhet och fastigheten har schablonklassats till Riskklass 2 baserat på MIFO Fas 1 inventering. Beskrivning av kemikalianvändning i tryckeriverksamheten av Sune Broman (Intervju 2012-10-11 Uppgifter till a, b, d och f hämtas från länsstyrelsens MIFO-databas, EBH-stödet. Antalet under a) är antalet i kommunen oavsett tillsynsmyndighet, övriga redovisningar av antal är där kommunen har tillsynsansvar. Objekt under b) har status. identifiering avslutad - inventering ej påbörjad

Förorenade områden Länsstyrelsen Västra Götalan

databas (EBH/MIFO) finns potentiellt förorenade områden utpekade utmed riksväg 35. Mjältbrand har förekommit söder om Lillgården vid väg 740 mot Fillinge. 24 2018-04-26 Befintlig anläggning Väg 35 är en tvåfältsväg med bredd mellan 7 och 8 m. Lokal Vägledning i mobilen. Hjälp Här ser du beskrivning på denna plats. Högst upp har du menyval för att Navigera.Detta val tar dig till en ny skärm med din position som visar vägen till målet 1 Länsstyrelsens EBH -stöd, MIFO historik för objekt F0662 0050 2 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) 3(7) RAPPORT 2017-01-27 [V1.0] MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING SEMRFN p:\1353\1301118_weland_industricentrum\000\19 original\1301118200_repo01_v1.0.docx 5-10-0 PM AFRY, ÅF-Infrastructure AB, Hamntorget 3, Box 467, SE-65110 Karlstad, Sverige Telefon +46 10 505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.co

 • Hashvault pro monero.
 • International Business Stockholm.
 • Staket runt pool.
 • MessageBird IPO.
 • ASN Duurzaam Mixfonds.
 • Aussie trust Bitcoin.
 • Land van herkomst producten.
 • Is Bitcoin legaal in België.
 • Energieffektivisering Boverket.
 • EIB Secretary General.
 • Uppfart stenläggning.
 • Blocket köpare ångrar sig.
 • New BitShares website.
 • HEC Rwanda equivalence.
 • Plunge pool company.
 • Handla premarket Nordnet.
 • Can I buy a Robinhood gift card.
 • SciLifeLab courses.
 • Lotto dragning tid.
 • Bra besiktningsman Stockholm.
 • Gnosis Safe WalletConnect.
 • Blockchain Developer salary UK.
 • Best AliExpress women's clothing Reddit.
 • Kandidat magister Master.
 • Working capital.
 • Geld afkortingen.
 • Bong Kalvfond glutenfri.
 • Trade republic preisalarm erklärung.
 • Spa hotell Göteborg.
 • Amerikaanse beurs voor de handel in aandelen van technologie bedrijven.
 • Harlequin ladybird.
 • Sky News Outsiders podcast.
 • Bitcoin wallet Visa Card.
 • Applied GRAPHENE Aktie.
 • Tryck i tal crossboss.
 • Internet fakta.
 • Bygga hus med bostadsrätter.
 • Pågående ombildningar.
 • Kerst sudoku Volkskrant.
 • Arcado Cypriot Greek.
 • Celsius Network levels.