Home

Teckningsoptioner Qlife

Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Qlife tillföras cirka 39,1 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 1,4 MSEK. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt utnyttjar sina teckningsoptioner för teckning av aktier senast den 31 maj 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 27 maj 2021 Utestående teckningsoptioner. Teckningsoptioner 2019/2021 Qlife Holding AB har under november 2019 gett ut 194 444 teckningsoptioner till styrelsen vilka berättigar till teckning av lika många aktier. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1-31 december 2022 och har en lösenkurs om 24 kronor per aktie Qlife Holding AB: Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSEK 02 juni 2021 kl 08:00 Qlife Holding AB (Qlife eller Bolaget) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets emission av units under februari 2020 Idag, den 3 maj 2021, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner serie TO 1 som emitterades i samband med Qlife Holding AB:s (Qlife eller Bolaget) emission av units under februari 2020. Nyttjandeperioden pågår från och med den 3 maj 2021 fram till och med den 31 maj 2021. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny. Qlife Holding AB: Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSEK 2021-06-02 08:00:00 Qlife Holding AB (Qlife eller Bolaget) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets emission av units under februari 2020

Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Qlife Holding AB

 1. Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Qlife Holding AB serie TO 1 inleds i dag den 3 maj 2021. 2021-04-29 19:02. Qlife Holding AB genomför en riktad nyemission om cirka 90 MSEK. 2021-04-23 11:30. Qlife bjuder in till rapportpresentation av Q1 2021, den 5 maj 2021. 2021-04-22 14:24
 2. Teckningstiden i Qlife's emission av teckningsoptioner riktad till styrelseledamöter avslutades den 17 maj 2021. Styrelseledamöter förvärvade totalt 40 000 optioner för priset 6,11 kr per option
 3. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3 - 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK. Uppdatering: Qlife Holdings emission på 50 Mkr tecknades till 280 % fördelat på cirka 3 700 stycken tecknare

QLIFE HOLDING AB Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSEK (Cision) 2021-06-02 08:00 Qlife Holding AB (Qlife eller Bolaget) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets emission av units under februari 2020 Teckningsperioden för teckningsoptionerna av TO1 påbörjades den 3 maj och pågår fram till och med den 31 maj 2021. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje två (2) ägda teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Qlife till ett pris om 17,50 SEK per aktie

Incitamentsprogram Qlif

 1. Qlife Holding AB: Warrants of series TO 1 were subscribed to approximately 97.4 percent and Qlife Holding receives approximately SEK 38.1 million Publicerad: 2021-06-02 (Cision) Qlife Holding AB: Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSE
 2. Qlife Holding AB (Qlife eller Bolaget) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets emission av units under februari 2020. Totalt utnyttjades 4 356 436 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 97,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 2 178 218 aktier till en.
 3. Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSEK ons, jun 02, 2021 08:00 CET Qlife Holding AB (Qlife eller Bolaget) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitterades i samband med Bolagets emission av units under februari 2020

Det finns 4 472 600 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att genom två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Qlife Holding AB till en kurs om 17,50 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 3 maj till 31 maj 2021 Teckningstiden i Qlife's emission av teckningsoptioner riktad till styrelseledamöter avslutades den 17 maj 2021. Styrelseledamöter förvärvade totalt 40 000 optioner för priset 6,11 kr per option. Vid årsstämman den 5 maj 2021 beslutades om ett incitamentsprogramprogram riktat till tre nya styrelseledamöter i bolaget

Qlife Holding AB: Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSEK 2021-06-02 08:00 · Cision Qlife Holding AB: Warrants of series TO 1 were subscribed to approximately 97.4 percent and Qlife Holding receives approximately SEK 38.1 millio Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje två (2) ägda teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Qlife till ett pris om 17,50 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som har utnyttjats av ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen uppgår till 269 352, motsvarande en teckning av 134 676 aktier till ett värde om 2 356 830 SEK

Kommuniké från extra bolagsstämma i Qlife Holding AB. Idag, den 19 november 2020, hölls extra bolagsstämma i Qlife Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av. Därtill finns det totalt 4 472 600 teckningsoptioner serie TO1 utestående som utgivits i den unitemission som genomfördes i samband med börsnoteringen av bolaget i början av 2020 och vid fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kommer totalt 4 472 600 nya aktier att utges vilket resulterar i att det totala antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till 15 647 038 stycken Qlife Holding AB inför listning på Nasdaq First North Growth Market VARNING: Finansinspektionen godkände detta prospekt den 17 januari 2020. Giltighetsperioden för detta Prospektet löper ut tolv månader efter dess godkännande. två (2) teckningsoptioner (TO1). Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 150 000 aktier att utges. Helsingborg den 5 maj 2021. Qlife Holding AB (publ

Qlife Holding AB (Qlife eller Bolaget), ett företag med en patentsökt innovativ medicinteknisk produktplattform, har vid extra bolagsstämma den 13 januari 2020 beslutat att genomföra en nyemission av units om cirka 50 MSEK före emissionskostnader inför listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market (Erbjudandet) Qlife Holding AB: Qlife's styrelse och ledning nyttjar innehavda teckningsoptioner av serie TO1 för 2,4 MSEK. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje två (2) ägda teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Qlife till ett pris om 17,50 SEK per aktie Teckningstiden i Qlife's emission av teckningsoptioner riktad till styrelseledamöter avslutades den 17 maj 2021. Styrelseledamöter förvärvade totalt 40 000 optioner för priset 6,11 kr per option. Vid årsstämman den 5 maj 2021 beslutades om ett incitamentsprogramprogram riktat till tre. QLife Holding AB. Organisationsnummer 559224-8040. Namnändringar och notering på lista; År. Kommentarer. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3 - 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK.. Qlife - IPO Qlife är ett i Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3 - 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK.) Storlek på erbjudandet 50 MSEK (+5 MSEK) Börsvärde efter notering 132 Mkr

Qlife är ett medicintekniskt företag som tillverkar hård- och mjukvaruplattformen Egoo.health med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 3 - 31 maj 2021 Teckningstid: Teckningstiden för units är 20 januari 2020 till och med 7 februari 202 Setterwalls har biträtt Qlife Holding AB (Qlife) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Handeln i Qlifes aktier och teckningsoptioner inleddes den 2 mars 2020. Qlife utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt med det långsiktiga målet att ge människor tillgång till säkra och validerade biomarkördata i hemmet Teckna Qlife Holding AB Teckningsoptionen: Teckningskursen är 17,50 SEK för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 3 - 31 maj 2021. Teckningstid: Teckningstiden för units är 20 januari 2020 till och med 7 februari 2020

Qlife Holding AB: QLIFE HOLDING AB KVARTALSRAPPORT 2021, Q1: 03-05: Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Qlife Holding AB serie TO 1 inleds i dag den 3 maj 2021: 29-04: Qlife Holding AB genomför en riktad nyemission om cirka 90 MSEK. 29-04: Qlife Holding AB carries out a directed share issue of approximately SEK 90 million I övrigt är detta ett bolag som vi har en viss tilltro i och vi äger fortfarande en del teckningsoptioner och kanske återkommer vi som aktieägare i Qlife med hjälp av de optionerna i maj 2021. Kanske återkommer vi tidigare men i dagsläget var det rätt att sälja. Läs mer om Qlife Börsnotering av Qlife. Qlife övertecknad till 933 Qlife Holding AB är från idag, den 2 mars 2020, listade på Nasdaq First North Growth Market. Qlife Holding AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn QLIFE) och teckningsoptioner serie TO1 (QLIFE TO1) inleds idag på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Qlife Holding AB (Qlife) hör till hälsosektorn och är det sjätte bolaget som listas på Nasdaqs nordiska. · Qlife emitterade 4 472 600 units (4 472 600 aktier och 4 472 600 teckningsoptioner av serie TO1) genom nyemission i februari 2020. Det egna kapitalet ökade med 48 950 KSEK efter emissionskostnader om 6 063 KSEK och nettokassaflödet från emissionen uppgick till 44 45 Qlife Holding AB: Qlife's styrelse och ledning nyttjar innehavda teckningsoptioner av serie TO1 för 2,4 MSEK 5.5.2021 13.50 · Cision Bulletin from the annual general meeting in Qlife Holding AB 5 May 202

Qlife Holding AB: Teckningsoptioner av serie TO 1

 1. Qlife förväntar CE-märkning för professionell användning av Bolagets COVID-19 test i Egoo.Health-systemet inom kort. Med CE-märkningen kan Qlife's kostnadseffektiva, snabba och mobila PCR-test marknadsföras och säljas på den europeiska marknaden
 2. Qlife Holding AB: The ownership of Qlife's founders is divided into four owner companies. 9.6.2021, 12:30 · Cision. Qlife Holding AB: Qlifes grundare delar upp ägandet i fyra ägarbolag. 2.6.2021, 08:00 · Cision. Qlife Holding AB: Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4 procent och Qlife Holding tillförs cirka 38,1 MSEK
 3. QLife Holding TO1. Køb. 11,40 SEK. NUVÆRENDE PRIS-21,38% 3 mdr +1,79% Udvikl. i dag. Om 2 teckningsoptioner ger optionsinnehavaren rätt att teckna 1 ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 17,50 kronor per aktie...Teckning får ske endast under perioden från och med den 3 maj 2021 till och med den 31 maj 2021. https:.
 4. och i syfte att
 5. och i syfte att
 6. Styrelsen för Qlife Holding AB, org. nr 559224-8040, föreslår att årsstämman den 20 maj 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

 1. Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Qlife serie TO 1 inleds idag. Läs mer. Genmab rapporterade transaktioner i samband med aktieåterköpsprogrammet. Läs mer. Årsredovisning: Cantargia Kontigo Care Lipigon Navamedic Scandinavian ChemoTech. Rapporter: LifeClean International Redsense Medical. Kommunikéer: SensoDetec
 2. iZafe Group tillförs 2,6 Mkr genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9. Läs mer. QLIFE tecknar exklusivt europeiskt distributionsavtal med Aidian. Läs mer. Diamyd Medical presenterar på precisionsmedicinsk konferens. Läs mer. Novo Nordisk initierar fas III-utveckling med med oral semaglutid i fetma. Läs mer
 3. Qlife är ett medicin-tekniskt företag som strävar efter att revolutionera marknaden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behandling
 4. Diskusjon og forum - Følg diskusjonen i QLife Holding AB på Shareville
 5. För att möta efterfrågan avser Qlife att öka takten och skala upp kapseltillverkningen. Lånet erhålls av Formue Nord och en större privat aktieägare och löper över elva månader från december 2020 till november 2021. Bolaget förväntar att återbetala lånet med likvid från förväntad lösen av bolagets teckningsoptioner i maj 2021
 6. Företagspresentationer och intervjuer, aktievideo på Nyemissioner.se. 2021-05-19. Intervju med vd för Cedergrenska vid IPO. Intervju med vd för Cedergrenska i samband med bolagets IPO på First North. Cedergrenska bedriver utbildningar hela vägen från för- och grundskola till gymnasieskola samt yrkeshögskola. 2021-05-19
 7. Totalt emitteras 7 159 817 teckningsoptioner av serie TO4 B till aktieägare i Terranet. Teckningskursen är för TO4 B = genomsnittlig kurs mellan den 11 - 24 februari 2022 men maximalt 3,60 Sek. För att som aktieägare erhålla teckningsoptioner gratis av serie TO5 B måste du äga Terranetaktier den 14 maj 2021

Enligt Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument är det endast insynspersoner i bolag som är noterade på börsreglerad marknad so Investor Relations. Zoomability Int AB utvecklar, producerar och vidaresäljer det eldrivna fordonet Zoom Uphill via sitt helägda dotterbolag Zoomability AB, som i sin tur har ett dotterbolag i USA, Zoomability INC. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av diverse fysiska nedsättningar och sjukdomar där. Veg of Lund aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern VOLAB. Aktien har ett P/E-tal på -5.5 och P/S-tal på 50.8 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna Companies listed on Nasdaq First North Growth Market. Companies below are listed on Nasdaq First North Growth Market. For viewing other markets or segments, please use the links in the right column. AFRICA ENERGY CORP

Home Qlif

 1. prenumeration hos er.Ni är bäst. Hälsn.Elisabe
 2. Finansiell information. Sprint Bioscience är sedan 2014 noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet SPRINT. Här har vi samlat all finansiell information som rör bolaget. Om du har frågor, vänligen kontakta: Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience. Tel: 08-411 44 55
 3. Diskussion och forum - följ diskussionerna i Lipigon Pharmaceuticals AB på Shareville
 4. Datum Bolag Person Befattning Innehavare Transaktion Värdepapper Antal/belopp Enhet; 2021-06-04: Amnode AB: Lars Save: Styrelseordförande: Membit Members Only A
 5. uter handlades aktien vid 8,90 kr och teckningsoptionen vid 2,15 kr, vilket för ett unitpaket av fem aktier och tre teckningsoptioner innebar en uppgång på 67 procent jämfört med teckningskursen på 30,50 kr per unit i nyemissionen inför listningen
 6. nassa, avaa Safarin asetukset -> yksityisyys asetukset -> poista valinta: estä sivustojen välinen seuranta

Styrelseledamöter i Qlife tecknar optioner Placer

Teckningsoptioner av serie TO 1 tecknades till cirka 97,4

Video: Näringsliv Börs Sv

 • Grillplats byggsats.
 • Senzo Rivalux accu vervangen.
 • REB Rwanda news.
 • Nordiska Galleriet Göteborg alla bolag.
 • Capital One declining Bitcoin.
 • Binance international us arumba.
 • Vem äger SVT.
 • Schoolsoft Magelungen.
 • Oeigoeren mishandeld video.
 • Zertifikate kaufen.
 • Cybercrime law.
 • Create Steam account.
 • Voyager withdrawal time Reddit.
 • Flygövning idag 2020 Borlänge.
 • Neka 52.
 • Ethereum price prediction CAD.
 • Futures real time charts.
 • Hydropool Self Cleaning 670 manual.
 • Ethos ending ring.
 • Imsys Forum.
 • Skruvautomat Jula.
 • Top smart contract platforms 2020.
 • Resa till Hawaii visum.
 • Aktier värde.
 • Strindbergslampa IKEA.
 • Flatcoated retriever valpar 2021.
 • ING recreatiewoning.
 • Roompot investeren.
 • Quantis CI 1.3 TV module.
 • Hur tömmer man en pool.
 • Hemnet Hässelby bostadsrätter.
 • The Intelligent Investor Nederlands PDF.
 • Gjuta sula torpargrund.
 • ABN AMRO vrouwen en vermogen.
 • Stop Limit Kauf.
 • Killing Gaddafi.
 • Westgate Resorts good reviews.
 • KuCoin stop limit vs stop market.
 • Zinseszinsrechner Schule.
 • Företagsobligationer Riksbanken.
 • 5 minute Forex Signals.